Adatvédelem

A. Általános tudnivalók

A Dussmann Stiftung & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: „Dussmann”) az Ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan veszik, és figyelembe veszik az adatvédelmi törvények előírásait. A személyes adatok feldolgozása csak az adott célhoz szükséges mértékben történik. Munkatársainkra a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően titoktartási kötelezettség vonatkozik, valamint be kell tartaniuk az adatvédelmi előírásokat.

A következőkben ismertetjük, hogy milyen adatokat rögzítünk, hogyan használjuk fel ezeket, és hogyan gyakorolhatja jogait. Az adatvédelmi nyilatkozatot bármikor letöltheti és kinyomtathatja az egyes oldalak alján található „Adatvédelem” menüponton keresztül.

Ez az általános adatvédelmi nyilatkozat a Dussmann Group valamennyi weboldalára (beleértve a Kursana GmbH, a Dresdner Kühlanlagenbau GmbH és a HEBO Aufzugstechnik GmbH weboldalait is), a közösségi médiafelületeinkre, az e-mail kommunikációra, valamint az okostelefonokon és más eszközökön elérhető mobil alkalmazásokra is vonatkozik. Az általános adatokon és a kötelező információkon kívül további egyedi adatvédelmi információkat állítottunk össze Önnek a Dussmann Group egyes weboldalaihoz. 

A kulturkaufhaus.de weboldalon az egyéni adatvédelmi információkat figyelembe venni. 

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon az alább megnevezett illetékes szervezethez, kövesse a megadott linkeket és/vagy tekintse meg a harmadik fél által megadott linkeken található további információkat. Az impresszumban természetesen elérhetőségeinket is megtalálja.

1. Felelős

Az adatkezelésért felelős adatkezelő

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90
10117 Berlin
Németország

A kapcsolt vállalkozások lista itt érhető el. Amennyiben Ön közvetlenül, a weboldalon keresztül vagy más módon lép kapcsolatba kapcsolt vállalkozásainkkal, ez a vállalat az adatkezelő.

Az adatvédelmi megbízottunk kapcsolattartási adatai:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90
10117 Berlin
Germany

2. Személyes adatok

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik (pl. az Ön valódi neve, címe vagy telefonszáma).

A személyes adatok különleges kategóriái a személyes adatok különlegesen védett alcsoportja, ezeket az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 9. cikke írja le. Ide tartoznak többek között az egészségügyi és biometrikus adatok.

Alapvetően közvetlenül Öntől gyűjtjük a személyes adatokat. Kivéve, ha Ön más módon adja hozzájárulását. Az Ön által elektronikusan továbbított személyes adatokat, valamint a weboldalaink használata során vagy az alkalmazottainkkal folytatott telefonbeszélgetések során írásban vagy elektronikus úton rögzített információkat dolgozzuk fel. Ez kizárólag szolgáltatásaink nyújtása és kezelése keretein belül, valamint az Ön által kitöltött kapcsolatfelvételi űrlapok vagy egyéb levelezés alapján történik. 

3. Harmadik felek hozzáférése az Ön személyes adataihoz

A személyes adatokat mi magunk és – hacsak ezt kifejezetten ki nem zártuk – a Dussmann Group más vállalatai vagy az általunk megbízott szolgáltatók dolgozzák fel. Az utóbbi két esetben biztosítjuk, hogy a konszernhez tartozó vállalatok vagy szolgáltatók a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat és a jelen adatvédelmi tájékoztatóból eredő kötelezettségeket betartsák. 

Személyes adatokat csak akkor adunk át az Ön hozzájárulása nélkül tájékoztatásra jogosult kormányzati szerveknek, ha erre törvény vagy bírósági határozat kötelez bennünket (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Az adatok továbbá a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján akkor adhatók ki, ha ez jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, és nincs okunk feltételezni, hogy Önnek nyomós, védelmi érdeke fűződik ahhoz, hogy adatait ne adjuk ki. 

Amennyiben ez jogilag megengedett és szükséges az Önnel való szerződéses kapcsolatok lebonyolításához a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b) alpontja szerint, az Ön adatait harmadik félnek is továbbítjuk. 

4. A személyes adatok címzettje

A törvényi felhatalmazások keretein belül az Ön személyes adatai különösen a következő címzettkategóriáknak adhatók ki:

 • Webanalitikai szolgáltatók
 • Informatikai szolgáltatók, akik a szolgáltatásteljesítés keretein belül dolgoznak fel adatokat (például informatikai karbantartási tevékenységek, tárhelyszolgáltatók), 
 • Irat- és adatmegsemmisítési szolgáltatók, nyomdai szolgáltatások
 • Marketing és értékesítési szolgáltatók
 • Hírlevél- és logisztikai szolgáltatók
 • Beszállítók, pl. anyagok és szolgáltatások esetében
 • Együttműködési partnerek
 • Fizetési szolgáltatók
 • Hitelügynökségek és behajtó cégek
 • Szerződéses kereskedő partnerek
 • Könyvvizsgálók, adótanácsadók, tanácsadó és konzultáns cégek, biztosítótársaságok 
 • más Dussmann társaságok, ha ez ajánlat, tender vagy üzleti kapcsolat kezdeményezésével, megvalósításával vagy lebonyolításával kapcsolatban szükséges
 • Bíróságok, hatóságok, jogi tanácsadók vagy döntőbíróságok, ha ez szükséges az alkalmazandó jognak való megfeleléshez vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

A konszernen belüli címzettek egy része harmadik országokban (nem uniós országokban) található. A konszernen belül a Dussmann biztosítja, hogy az Ön személyes adatait a címzett az EU szabványos adatvédelmi záradékain alapuló adatvédelmi megállapodások keretében megfelelően védje.

A csoporton belüli adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A konszernen belüli belső adminisztratív célú adatcsere jogos érdeknek minősül (GDPR (48) mérlegelési ok).  

Mielőtt az Ön adatait harmadik félnek továbbítanánk, megfelelő lépéseket teszünk azért, hogy biztosítsuk, hogy a címzettek elkötelezzék magukat az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartása és a személyes adatok bizalmas kezelése mellett. Amennyiben szükséges, az adatok továbbítása megbízásos feldolgozási megállapodás alapján történik, hogy biztosítsuk, hogy az adatokat csak a tervezett célra dolgozzák fel, és hogy megfelelő biztonsági intézkedések biztosítva vannak.  

5. Tudnivalók az USA-ba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit is bevonjuk weboldalunk felépítésébe. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai a mindenkori vállalatok amerikai szervereire kerülhetnek. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az USA nem biztonságos harmadik ország az uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében. Az amerikai vállalatok kötelesek a személyes adatokat a biztonsági hatóságoknak átadni anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem lehet kizárni, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs ráhatásunk.

6. Az adattárolás időtartama

Ha az adatgyűjtéskor (pl. a hozzájáruló nyilatkozat részeként) vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem határozzák meg kifejezetten az adattárolás időtartamát, a személyes adatok törlésre kerülnek, ha már nincs szükség a tárolás céljának teljesítéséhez, kivéve, ha a jogi tárolási kötelezettségek (pl. kereskedelmi és adójogi kötelezettségek) a törlést nem teszik lehetővé.

Amennyiben a személyes adatokat kizárólag a megőrzési kötelezettség teljesítése céljából tároljuk, ezeket az adatokat általában zároljuk, így azokhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha ez a megőrzési kötelezettség célja kapcsán szükséges.

Amennyiben Ön adatai törlését kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatokat a lehető leghamarabb töröljük, amennyiben az adatok tárolása miatt kötelezettség nem áll fenn.

7. Biztonság

Minden szükséges technikai és szervezési biztonsági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait az elvesztéstől és a visszaéléstől. Az Ön adatait biztonságos, a nyilvánosság számára nem hozzáférhető működési környezetben tároljuk. Minden weboldalon SSL vagy TLS titkosítást használunk. Az Ön adatait közvetlenül az átvitel során titkosítjuk. Biztonsági okokból tartózkodunk attól, hogy itt további információkat adjunk meg.

8. Az érintettek jogai

A hozzájárulás visszavonása

THa Ön beleegyezését adta a személyes adatok feldolgozásába, akkor ezt a beleegyezését bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. A beleegyező nyilatkozat visszavonásával a beleegyezés visszavonásáig lezajlott adatfeldolgozás jogszerűsége nem változik. Visszavonás esetén az érintett adatokat haladéktalanul töröljük, kivéve, ha a további feldolgozás jogalapja a hozzájárulás nélküli feldolgozáson alapszik. A visszavonást a datenschutz@dussmanngroup.com, vagy a Dussmann Stiftung & Co. KGaA, adatvédelmi tisztviselő, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin címre küldheti el.

További jogok

Jogait a Dussmann Group országos képviseletével szemben érvényesítheti az Ön országában. A felelős személyek neve és címe megtalálható a kapcsolt vállalkozások listáján vagy az adott nemzeti fióktelep impresszumában. 

Ön jogosult arra, hogy a Dussmann Group-on belüli illetékes adatkezelőtől megerősítést kérjen arról, hogy Önre vonatkozóan személyes adatok kezelése folyamatban van-e; ha ez a helyzet, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon ezekről a személyes adatokról, valamint a GDPR 15. cikkében részletesen felsorolt információkról.

Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését, és adott esetben a hiányos személyes adatok kiegészítését (a GDPR 16. cikke).

Ön jogosult arra, hogy az érintett adatkezelőtől kérje az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, amennyiben a GDPR 17. cikkében részletesen felsorolt okok egyike fennáll, például ha az adatokra már nincs szükség a kitűzött célokhoz (törléshez való jog).

Önnek jogában áll az érintett adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérni, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike fennáll, például ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a szokásos és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy hogy az érintett adatkezelő ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk), amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Ha az Ön személyes adatait olyan EU-n kívüli országba továbbítjuk, amely nem nyújt megfelelő védelmet, általában olyan szerződést kötünk, amely megfelelően biztosítja a személyes adatok védelmét. Ezenkívül szabványos adatvédelmi záradékokat használunk, amelyek a következő URL-címen érhetők el:
 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Önnek jogában áll személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozni, ha az ok az Ön konkrét helyzetéből ered. A felelős a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okait, amelyek felülmúlják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. GDPR 21. cikk).

Adatainak direkt marketing célú felhasználása ellen bármikor és további mérlegelés nélkül tiltakozhat. Ezt követően az Ön adatait direkt marketing céljára már nem használhatjuk fel.

Bármely egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül Önnek jogában áll panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelése sérti a GDPR-t (GDPR 77. cikk). Ezt a jogát a lakóhelye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál érvényesítheti. Például a berlini Dussmann Stiftung & Co. KGaA felelős felügyeleti hatósága a berlini adatvédelemért és információszabadságért felelős biztos, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. Ön bármikor kapcsolatba léphet egy másik felügyeleti hatósággal is. Az Ön tagállamában, Németországon kívüli felelősök esetében az ottani illetékes hatósághoz fordulhat. 

A többi nemzeti és nemzetközi adatvédelmi hatóság áttekintése itt tölthető le.

B. Adatkezelés weboldalunk meglátogatásával

1. Adatkategóriák, az adatkezelés célja és jogalapja

Ha meglátogatja weboldalunkat és/vagy szerződést köt velünk a weboldalon keresztül, személyes adatait kezelni fogjuk. A feldolgozás a következő adatokat érintheti: 

 • név, utónév
 • postacím
 • vállalat
 • e-mail cím
 • telefonszám/faxszám
 • a kérelem dátuma és időpontja
 • a kérelem tartalma (konkrét oldal)
 • a hozzáférés státusza/http állapotkód
 • a mindenkor átvitt adatmennyiség
 • weboldal, ahonnan a kérés érkezik
 • a böngésző típusa és verziója
 • a böngésző szoftver nyelve és verziója
 • IP-cím és internet-hozzáférési szolgáltató
 • operációs rendszer
 • mobil végkészülékeknél szükség esetén gyártó/típusmegjelölés
 • áruk/szolgáltatások
 • banki és hitelkártya adatok
 • egészségügyi adatok / kezelési adatok
 • üzenet/információ a szövegmezőben

Ezeket az adatokat a weboldal működtetéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontok), a szerződés teljesítéséhez és lebonyolításához (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) használjuk, és saját hirdetési célokra dolgozzuk fel (amennyiben hozzájárulását adja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint vagy jogos érdekünk fűződik hozzá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint). Ezenkívül ezeket az adatokat az állami és szövetségi hatóságokkal (pl. adóhivatallal) szembeni jogi kötelezettségeink teljesítésére használjuk fel (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, c) pont). A szerződés megkötéséhez az Ön egyértelmű azonosítása érdekében legalább vezetéknév, keresztnév és adott esetben lakcím megadása szükséges. Ezek nélkül az információk nélkül nem tudjuk teljesíteni a vonatkozó szerződéseket. Ha kérésére önként is megad nekünk információkat, akkor ezt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján dolgozzuk fel.

2. Naplófájlok

Egyes oldalaink meglátogatásakor a rendszerbiztonság és -stabilitás érdekében ideiglenesen elmentjük a kapcsolódási adatokat, az úgynevezett szerver naplófájlokat, amelyeket böngészője automatikusan továbbít részünkre, hogy biztosítsuk a weboldal zökkenőmentes csatlakozását, ill. egyéb adminisztratív célokra használhatjuk azokat. Ezek a következők:

 • a böngésző típusa és verziója
 • alkalmazott operációs rendszer
 • Hivatkozó URL
 • a hozzáférő számítógép neve
 • a szerverkérés ideje
 • IP-cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A rendszer biztonságán és stabilitásán túlmenően jogos érdekeink közé tartozik a honlapunkról származó használati adatok kiértékelése, jogi igények érvényesítése, bűncselekmények kivizsgálása és informatikai biztonsági rendszereink karbantartása.

3. Kapcsolatfelvételi űrlapok

Ha weboldalunkon kapcsolatfelvételi űrlapot használ, akkor az Ön által megadott adatokat (pl. nem, név, cég, cím, e-mail, telefon, kérés) feldolgozzuk, hogy megfelelően meg tudjuk szólítani Önt és elküldhessük üzenetét a megfelelő kapcsolattartó személynek a Dussmannál, és így felveheti Önnel a kapcsolatot.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, és ha kérése szerződéskötésre irányul, az e célból szükséges adatok kezelésének jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. ) GDPR. Jogos érdekünk, hogy válaszoljunk megkeresésére. 

4. Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon keres meg minket, az Ön által megadott adatokat (pl. név, e-mail cím, telefonszám, kérés) az Ön megkeresésének feldolgozása céljából kezeljük. 

Az adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, ha az Ön kérése szerződéskötésre vagy szerződés teljesítésére irányul. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk intézett megkeresés hatékony feldolgozásához kapcsolódó jogos érdekünk (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f) pont), vagy az Ön hozzájárulása (6. cikk, 1. bekezdés) a) GDPR), ha ezt kérték. 

Az Ön által kapcsolatfelvételi kéréssel küldött adatokat töröljük, ha az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. kérésének feldolgozása után), vagy azok törlését kéri tőlünk, vagy visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását. A kötelező törvényi rendelkezéseket, különösen a törvényi megőrzési időszakokat ez nem érinti. 

5. Hírlevél

Ha Ön általunk ajánlott hírlevelet rendel, csak érvényes e-mail címre van szükségünk. A további adatok önkéntesen adhatók meg. A regisztrációt követően rendszerünk e-mailben küld egy aktiváló linket, mellyel megerősítheti a hírlevélre való feliratkozását. Ezzel biztosítjuk, hogy valóban Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hozzájárulj a hírlevél fogadásához. A terjesztési listára való felvételre és a hírlevélküldésre csak akkor kerül sor, ha a regisztrációs e-mailben megerősítette a hírlevelek fogadására szolgáló aktiváló linket (ún. kettős opt-in eljárás). A hírlevélre való feliratkozáskor az Ön IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját elmentjük. Ez a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt jogalap alapján történik. Hozzájárulását jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja az adatvédelmi nyilatkozatban megadott kapcsolattartási adatok valamelyikén vagy minden hírlevélben található leiratkozási linken keresztül. Együttműködünk szolgáltatókkal a hírlevél küldésében, például a CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede) vagy az Evalanche (SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg). A CleverReach vagy az Evalanche használatával feldolgozott adatokról a https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ and https://www.sc-networks.de/datenschutz/, adatvédelmi szabályzatában tudhat meg többet. Megrendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk a CleverReach-csel és az SC-Networks GmbH-val a GDPR 28. cikke értelmében.

A hírlevélre való feliratkozás céljából nálunk tárolt adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, a leiratkozást követően pedig töröljük, kivéve a hírlevél küldésének megengedéséről szóló igazolásához szükséges személyes adatokat. Mert ezeket nem a hírlevél kiküldése céljából tároljuk, hanem a hozzájárulás bizonyítása érdekében. Ezen adatok (akár folyamatos) tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a hírlevélküldés jóváhagyásának bizonyítása. 

6. Megbízás online portálon keresztül

Az általunk üzemeltetett online portálon keresztül történő megkeresés, megrendelés esetén az ajánlat elkészítéséhez, a megrendelés teljesítéséhez és a feldolgozáshoz a szükséges adatokat kötelezően kitöltendő mezők kitöltésével kell megadnia: ilyenek pl. az Ön teljes neve, e-mail címe, címe (szolgáltatási és számlázási címe), a szerződés teljesítésével kapcsolatos információk, bank- és hitelkártyaadatok. Ezeket az adatokat ügyfélfiókban regisztráljuk. 

Az Ön által megadott adatokat ajánlatok, rendelések, foglalások elkészítéséhez, teljesítéséhez, a szerződéses jogviszony lebonyolításához, valamint a panaszok, megkeresések és számlázások feldolgozásához kezeljük. Amennyiben szükséges, az adott feladat ellátásához szükséges adatokat a mindenkori szolgáltató munkatársnak vagy külső szolgáltató cégnek továbbítjuk.

A személyes adatokat a cél teljesülését követően töröljük, vagy ha továbbra is szükségesek a szerződéses jogviszony teljesítéséhez, feldolgozásához és számlázásához, vagy olyan tevékenységekhez, mint például panaszok, megkeresések, számlázás vagy jogi kötelezettségek teljesítése, zároljuk azokat és kizárólag ezekre a célokra használjuk fel a továbbiakban. 

A fent leírt adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a panaszok feldolgozása esetén pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

7. News Alert / Job Alert

A News Alert vagy Job Alert segítségével automatikusan értesítést kap, amint új pozíciók vagy új állások jelennek meg az Ön által kiválasztott üzleti területeken vagy cégeknél, amelyek megfelelnek az Ön szűrési feltételeinek. Csak egy érvényes e-mail címre van szükségünk. Amikor regisztrál a News Alert vagy Job Alert szolgáltatásra, az IP-címet, a regisztráció dátumát és időpontját, valamint a szűrési feltételeket elmentjük. A Job Alert azt az oldalt is elmenti, ahol a regisztráció megtörténik. Az adatokat csak az értesítések küldésére használjuk fel. Ez a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt jogalap alapján történik. Hozzájárulását a jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja az adatvédelmi nyilatkozatban megadott kapcsolattartási adatok segítségével, vagy minden hírlevélben vagy álláshirdetésben található leiratkozási linken keresztül.

A News Alert-re vagy Job Alert-re való feliratkozás céljából nálunk tárolt adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a News Alert-ről / Job Alert-ről, és az előfizetés lemondása után azt töröljük. Az általunk tárolt olyan adatokat, melyek a News Alert/Job Alert küldésének jóváhagyását bizonyítják, ez nem érinti. Ezen adatok (akár folyamatos) tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a News Alert / Job Alert küldése megengedésének bizonyítása.

8. Sütik, webpoloskák és hasonló technológiák

Néhány weboldalunkon sütiket használunk. A „sütik” kis szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy a végeszközön (számítógép, laptop, táblagép, okostelefon stb.)  felhasználó-specifikus információkat tároljunk, amikor meglátogatja valamelyik weboldalunkat (együttesen „sütiknek” nevezzük). A sütik segítenek meghatározni weboldalunk használatának gyakoriságát és felhasználóinak számát, valamint azt, hogy ajánlatainkat a lehető legkényelmesebbé és leghatékonyabbá tegyük Önnek. Weboldalainkon munkamenet-sütiket (ezek a böngészési munkamenet lejárta után törlődnek) és állandó sütiket használunk (ezek a böngésző munkamenetének befejezése után is a végeszközön maradnak). 

Egyes esetekben a harmadik féltől származó sütik is tárolhatók az Ön végeszközén, amikor meglátogatja webhelyünket (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra és Ön számára, hogy igénybe vegyük a külső cég bizonyos szolgáltatásait (pl. sütiket a fizetési szolgáltatások feldolgozásához). 

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos sütire technikailag van szükség, mert a weboldal bizonyos funkciói nem működnének ezek nélkül. Más sütik a felhasználói viselkedés értékelésére vagy a reklámok megjelenítésére szolgálnak. 

A tárolási időtartam az adott sütitől függ, és az alábbiakban pontosítjuk őket. Egyes sütik kevesebb mint egy óra elteltével törlődnek, mások több évig is tárolódhatnak a számítógépen. A tárolási időt saját maga is befolyásolhatja. Böngészőjén keresztül bármikor manuálisan törölheti az összes sütit (lásd alább a „Tiltakozási jog” részt is). Továbbá a hozzájáruláson alapuló sütik legkésőbb a hozzájárulás visszavonása után törlődnek, míg ez a tárolás jogszerűségét nem érinti.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához (szükséges sütik) vagy bizonyos kívánt funkciók biztosításához (pl. a bevásárlókosár funkció) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló sütik) szükségesek a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján (f), kivéve, ha más jogalapot határoznak meg. Weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünk fűződik a sütik tárolásához szolgáltatásaink technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a sütik tárolásához hozzájárulást kérnek, a vonatkozó sütik tárolása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR (6. cikk (1) bekezdés a) pont) értelmében. Hozzájárulása bármikor visszavonható.

Sütikbe való beleegyezés: annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hozzájárult-e a sütikkel kapcsolatos adatkezeléshez (amennyiben szükséges), jogos érdekünk alapján sütiket állítunk be (GDPR 6. § 1. bek. f) pont), melyek tájékoztatnak bennünket arról, hogy milyen típusú adatkezeléshez adta hozzájárulását, vagy hogy nem adta hozzájárulását

9. Usercentrics Consent Management Platform

Ez egy hozzájáruláskezelési szolgáltatás. A Usercentrics GmbH-t, Sendlinger Straße 7, 80331 München, a weboldalon adatfeldolgozóként használjuk a hozzájáruláskezelés céljából.

A Usercentrics naplófájl-adatokat gyűjt, és a hozzájárulási adatok lehetővé teszik számunkra, hogy a weboldalunkon tájékoztassuk, megszerezzük, kezeljük és dokumentáljuk a felhasználó hozzájárulását bizonyos sütikhez és egyéb technológiákhoz.

Az adatkezelés célja a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés és a hozzájárulás tárolása.

Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. A cél az, hogy ismerjük a felhasználók preferenciáit, és ennek megfelelően cselekedjünk.

Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a jegyzőkönyvünkhöz. A hozzájárulási adatokat a HGB 257. §-a értelmében 6 évig meg kell őrizni. A korábban adott hozzájárulás visszavonásáról szóló igazolást három évig őrizzük meg. Egyrészt a tárolás a GDPR 5. cikke 2. bekezdése szerinti elszámoltathatósági kötelezettségen alapul. Ez kötelez minket a személyes adatok kezelését illetően az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak betartására. 

A Usercentrics adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/.

Az alábbiakban megtalálja a feldolgozó cég adatvédelmi megbízottjának e-mail címét: datenschutz@usercentrics.com.

10. Matomo

eboldalunkon a Matomo weboldalelemző szoftvert használjuk, amely a Matomo szolgáltató Európai uniós szerverein üzemel. A szolgáltató az új-zélandi InnoCraft Ltd., 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Új-Zéland. A Matomo használatával feldolgozott adatokról további információkat a Privacy Policy-ben talál: https://matomo.org/privacy-policy/. Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit a következő e-mail címre küldheti:  privacy@matomo.org.

A Matomo használatakor egy süti kerülhet a végfelhasználói berendezésére, amely a tevékenységeket nyomon követi és például az ismétlődő látogatásokat felismerheti. A felhasználó IP-címét automatikusan rövidíti, így már nem lehet következtetéseket levonni egyes személyekre vonatkozóan. Többek között kiértékeli a hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedést, a végfelhasználói berendezést, a képernyő felbontását, a böngészőt és a meglátogatott oldalakat, beleértve az ott tartózkodás időtartamát is. 

Ha megkaptuk az Ön hozzájárulását, az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. Egyébként a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Jogos érdekünk weboldalunk optimalizálása, ajánlataink javítása és online marketing.

11. Google Analytics

A Google Analytics internetes elemzési szolgáltatást használjuk, amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) biztosít. A Google Analytics lehetővé teszi statisztikák készítését a weboldalak használatról és annak forrásairól. A süti tárolási ideje 2 év. A Google Analytics szolgáltatást kizárólag statisztikai célokra használjuk, pl. hogy nyomon kövessük, hány felhasználó kattintott egy adott elemre vagy információra.

Ez a webhely a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját is használja. Így olyan jelentések készíthetők, amelyek az oldal látogatóinak életkorára, nemére és érdeklődési körére vonatkozóan megállapításokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődésen alapuló reklámjaiból és külső szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyhez hozzárendelni. A „Hirdetési beállítások” jelölőnégyzet használatával a https://adssettings.google.com/authenticated oldalon leállíthatja a Google-fiókjából származó tevékenységek és információk használatát.

A Google Analytics sütiken alapul, és információkat gyűjt a webhelyünk Ön által történő használatáról, beleértve az Ön IP-címét is. Annak megakadályozására, hogy a weboldal látogatóit IP-címük alapján azonosítsák, speciális kódot használunk, hogy biztosítsuk, hogy az Ön IP-címét csak csonka, tehát névtelen formában adjuk át. Ezzel a rövidített IP-címmel már nem lehet azonosítani az egyes felhasználókat. A Google Analytics adatvédelemmel kapcsolatos további információit itt találja: https://support.google.com/analytics/answer/2700409.

Megakadályozhatja az adatok gyűjtését és továbbítását a Google felé, ha letölti és telepíti a következő hivatkozáson elérhető beépülő modult:

A beállításokat a https://adssettings.google.com/anonymous oldalon is módosíthatja.

A böngésző általános beállításain keresztül végül megakadályozhatja a sütik tárolását.

The term of storage of user and event data associated with cookies, user IDs, and advertising IDs that has been agreed with Google is 14 months.

A Google Analytics használata az Ön hozzájárulását feltételezi, amelyet a cookie-k felugró ablakával szereztünk be. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint ez a hozzájárulás képezi a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, amely a webanalitikai eszközökkel történő adatgyűjtés során előfordulhat.

A hozzájárulás mellett jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy elemezzük a weboldal látogatóinak viselkedését, és ezáltal technikai és gazdasági szempontból javítsuk kínálatunkat. A Google Analytics szolgáltatást a weboldalon található hibák és hibák azonosítására használjuk. Emellett lehetővé teszi számunkra a támadások azonosítását és a gazdasági hatékonyság javítását. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdekek). Mindazonáltal a Google Analyticset csak akkor használjuk, ha Ön ehhez hozzájárult.

A Google az Ön adatait az Egyesült Államokban és más országokban dolgozza fel. Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Unió Bírósága úgy ítélte meg, hogy jelenleg nincs megfelelő jogi védelem az adatok Egyesült Államokba történő továbbítására vonatkozóan. Ez különböző kockázatokkal járhat az adatfeldolgozás jogszerűségét és biztonságát illetően.

A Google az úgynevezett általános szerződési záradékokat (GDPR 46. cikk (2) és (3) bekezdés) használja az adatkezelés alapjául a harmadik országokban (az Európai Unión, Izlandon, Liechtensteinen és Norvégián kívül, azaz különösen az Egyesült Államokban) található címzettek esetében, illetve az adatok ezen országokba történő továbbítása esetén. A szabványos szerződési záradékok az Európai Bizottság által biztosított mintasablonok, amelyek célja annak biztosítása, hogy az Ön adatai megfeleljenek az európai adatvédelmi előírásoknak, még akkor is, ha azokat harmadik országokba (például az Egyesült Államokba) továbbítják és ott tárolják. Ezekkel a záradékokkal a Google kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön vonatkozó adatainak feldolgozása során betartja az európai adatvédelmi szintet, még akkor is, ha az adatokat az Egyesült Államokban tárolják, dolgozzák fel és kezelik. Ezek a záradékok az Európai Bizottság végrehajtási határozatán alapulnak. A határozatot és a vonatkozó általános szerződési feltételeket többek között itt találja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021D0914.

A Google Ads adatfeldolgozási feltételei (Google Ads Data Processing Terms), amelyek megfelelnek az általános szerződési feltételeknek, és a Google Analytics szolgáltatásra is vonatkoznak, a következő címen találhatók: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Közvetlen ügyfélszerződést kötöttünk a Google-lal a Google Analytics használatára vonatkozóan a Google Analytics „Adatfeldolgozási kiegészítésének” elfogadásával. A Google Analytics adatfeldolgozási kiegészítéséről további információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/3379636

12. A Google Maps használata

Ez a webhely a Google Maps-et használja térképek megjelenítésére és útvonaltervek készítésére. A Google Maps-et a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) üzemelteti. 

A Google Maps használatához az Ön hozzájárulása szükséges, amelyet a Usercentrics hozzájáruláskezelő eszközünkkel szereztünk meg. A DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében ez a beleegyezés képezi a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, melyek a Google Maps használata esetén történhetnek meg.

A hozzájáruláson felül jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy tájékoztassuk látogatóinkat tartózkodási helyünkről. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdekek). A Google Maps szolgáltatást azonban csak akkor használjuk, ha Ön beleegyezését adta.

Amikor olyan aloldalakat jelenít meg, amelyekbe a Google Térkép be van építve, a webhelyünk használatával kapcsolatos információk (pl. az Ön IP-címe, a beírt keresési kifejezések, szélességi és hosszúsági koordináták) a Google szervereire kerülnek, és ott tárolódnak. Mivel a Google Térképet integráltuk webhelyünkbe, a Google legalább egy sütit beállít az Ön böngészőjében. Ez a süti adatokat tárol az Ön felhasználói magatartásáról. Ennek keretein belül a személyes adatok a Google LLC Egyesült Államokban található szervereire is továbbíthatók. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba történő adattovábbítás kapcsán. Ez különféle kockázatokkal járhat az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát illetően.

A Google úgynevezett általános szerződési feltételeket (DSGVO 46. cikk (2) és (3) bekezdés) használ záradékként a harmadik országokban (az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül, azaz különösen az Egyesült Államokban) található címzettek adatfeldolgozásának vagy az oda történő adattovábbításnak az alapjaként. A szerződési záradékok sablonjait az EU Bizottsága bocsátja rendelkezésre, és célja annak biztosítása, hogy az Ön adatai megfeleljenek az európai adatvédelmi szabványoknak is, ha azokat harmadik országokba (például az Egyesült Államokba) továbbítják és ott tárolják. Ezekkel a záradékokkal a Google kötelezettséget vállal arra, hogy megfelel az európai adatvédelmi szabványoknak az Ön releváns adatainak feldolgozása során, még akkor is, ha az adatokat az Egyesült Államokban tárolják, dolgozzák fel és kezelik. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási határozatán alapulnak. A határozatot és a vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket többek között itt találja:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021D0914.

A Google Ads adatfeldolgozási feltételei (Google Ads Data Processing Terms), amelyek megfelelnek az általános szerződési feltételeknek, és a Google Maps szolgáltatásra is vonatkoznak, a következő címen találhatók: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

13. Google Ads / Ads konverziókövetés

A Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) Google Ads szolgáltatását és a Google Ads Conversion szolgáltatását használjuk. A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy vonzó ajánlatainkra felhívjuk a figyelmet a külső weboldalakon található reklámeszközök segítségével. Így meghatározhatjuk, hogy mennyire sikeresek az egyes hirdetési intézkedések. Erre a célra úgynevezett AdServer sütiket használunk, amelyek segítségével mérhetünk bizonyos siker-paramétereket, például a hirdetések megjelenítését vagy a felhasználók általi kattintásokat. Ha rákattint egy Google hirdetésre, és ezáltal eléri webhelyünket, a Google Ads sütit tárol a végfelhasználói berendezésén. Ezek a sütik általában 30 nap elteltével érvényüket vesztik. Nem célja, hogy Önt személy szerint azonosítsa. Ezek a sütik lehetővé teszik a Google számára, hogy ismét felismerje az Ön webböngészőjét. A konverziós sütiken keresztül szerzett információk konverziós statisztikák készítésére szolgálnak. Meghatározzuk azoknak a felhasználóknak a teljes létszámát, akik egy hirdetésre kattintottak, és egy konverziókövetési címkével ellátott webhelyre irányították őket át. 

Mi magunk a megnevezett reklámintézkedések során nem rögzítünk és nem dolgozunk föl személyes adatokat. Csak statisztikai kiértékeléseket kapunk a Google-től. Ezeknek a kiértékeléseknek a segítségével tudjuk meghatározni, hogy az alkalmazott reklámintézkedések közül melyek különösen hatékonyak. További információkat a reklámok használatáról nem kapunk, különösen nem tudjuk a felhasználót ezen információk alapján beazonosítani. A felhasznált marketingeszközöknek köszönhetően böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. Nincs befolyásunk a Google részéről a Google Ads használatával gyűjtött adatok hatókörére és további felhasználására. A Google szerint az adatokat titkosítják és biztonságos szervereken tárolják. Ha rendelkezik Google felhasználói fiókkal és regisztrált, a Google hozzárendelheti a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Még akkor is, ha nem regisztrált a Google-nál, vagy nem jelentkezett be, fennáll annak a lehetősége, hogy a Google megtudja és eltárolja az Ön IP-címét.  

Megakadályozhatja a sütik telepítését a meglévő sütik törlésével és a sütik tárolásának deaktiválásával a böngésző beállításaiban. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben esetlegesen nem tudja teljes mértékben használni weboldalunk összes funkcióját. Lehetőség van arra is, hogy megakadályozza a sütik tárolását, ha webböngészőjét úgy állítja be, hogy a “www.googleadservices.com” domainről érkező sütiket blokkolja (https://www.google.de/settings/ads). Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a beállítás törlődik, ha törli a sütiket. Az érdeklődésen alapuló hirdetéseket a http://optout.aboutads.info hivatkozáson keresztül is deaktiválhatja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a beállítás akkor is törlődik, ha törli a sütijeit.

Google adatfelhasználásával kapcsolatos további információk a Google következő webhelyén találhatók: https://policies.google.com/privacy.

IHa hozzájárult ahhoz, hogy Google Ads-t használjunk, a megfelelő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (beleegyezés). Jogos érdekünk fűződik ahhoz is, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében szolgáltatóinkkal együttműködve mérjük az egyes hirdetések, ajánlatok és információs kínálatunk funkcióinak hatékonyságát. A Google Ads szolgáltatást azonban csak akkor használjuk, ha Ön beleegyezett. 

A Google Ads használata során a személyes adatokat a Google LLC Egyesült Államokban található szervereire is továbbítják. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba történő adattovábbítás kapcsán. Ez különféle kockázatokkal járhat az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát illetően. 

A Google úgynevezett általános szerződési feltételeket használ záradékként az Európai Unión kívüli harmadik országokban (azaz különösen az Egyesült Államokban) található címzettek általi adatfeldolgozás vagy az oda történő adattovábbítás alapjaként. Ezek a záradékok az Európai Bizottság végrehajtási határozatán alapulnak: A határozatot és a záradékokat többek között itt találja:
ttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021D0914.

A Google hirdetési termékeinek adatkezelési feltételei, amelyek az általános szerződési feltételeknek megfelelnek és a Google Ads-re is vonatkoznak, a következő címen találhatók: https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

14. A YouTube használata

A YouTube szolgáltatót használjuk arra, hogy videókat tudjunk Önnek bemutatni. A YouTube egy videoportál, a Google leányvállalata. A videoportált a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA üzemelteti. Ha weboldalunkon megjelenít egy olyan oldalt, amely beágyazott YouTube-videót tartalmaz, böngészője automatikusan csatlakozik a YouTube vagy a Google szerveréhez. Ennek során különféle adatokat továbbít (a beállításoktól függően). A Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) felelős minden európai adatfeldolgozásért.

A beágyazott YouTube-videókat bővített adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a következőket jelenti: a YouTube nem tárol sütiket azon felhasználók esetében, akik beágyazott YouTube videolejátszóval megtekintenek egy weboldalt, de nem kattintanak a videó a lejátszás elindítására. A kiterjesztett adatvédelmi mód azonban nem feltétlenül zárja ki, hogy az adatokat YouTube-partnereknek továbbítják. A YouTube így létesít kapcsolatot a Google DoubleClick hálózattal, függetlenül attól, hogy egy videót megtekint vagy sem.

Ha a YouTube videolejátszóra kattint, a YouTube sütiket tárolhat a felhasználó végberendezésén (PC, laptop, táblagép, okostelefon stb.), vagy hasonló felismerési technológiákat használhat. Ily módon a YouTube információkat kaphat a weboldal látogatóiról. Ezt az információt pl. videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használja. Szükség esetén a YouTube videó elindítása után további adatfeldolgozási műveletek indulhatnak el, amelyekre nincs befolyásunk. Nem tárolunk személyek azonosítására alkalmas süti-információkat a beágyazott videók lejátszásához. 

A YouTube kizárólag az Ön hozzájárulásával használható a Usercentrics hozzájáruláskezelő eszközén keresztül. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. 

A Google az összegyűjtött adatokat különböző ideig tárolja. Bizonyos adatokat bármikor törölhet, mások egy meghatározott idő elteltével automatikusan törlődnek, ismét másokat pedig a Google hosszabb ideig tárol. A Google-fiókjában tárolt egyes adatok (például a „Saját tevékenységek” elemei, fotók vagy dokumentumok, termékek) mindaddig tárolódnak, amíg Ön nem törli azokat. Még ha nem is jelentkezett be Google Fiókba, törölhet olyan adatokat, melyek eszközéhez, böngészőjéhez vagy alkalmazásához kapcsolódnak.

A YouTube adatokat dolgoz fel pl. az USA-ban is. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba történő adattovábbítás kapcsán. Ez különféle kockázatokkal járhat az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát illetően. A YouTube az EU Bizottság által engedélyezett úgynevezett általános szerződési feltételeket (GDPR 46. = cikk (2) és (3) bekezdés) használ záradékként a harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, azaz különösen az Egyesült Államokban) található címzettek adatfeldolgozásának vagy az oda történő adattovábbításnak alapjaként. Ezek a záradékok arra kötelezik a YouTube-ot, hogy megfeleljen az EU adatvédelmi szabványainak az EU-n kívüli releváns adatfeldolgozás során. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási határozatán alapulnak. A határozatot és a vonatkozó záradékokat többek között itt találja: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Mivel a YouTube a Google leányvállalata, van egy közös adatvédelmi szabályzat. Ha többet szeretne megtudni adatainak kezeléséről, javasoljuk az adatvédelmi nyilatkozatot a 
https://policies.google.com/privacy oldalon.

15. Az Indeed.com webelemző eszközének használata

Egyes weboldalaink az Indeed Ireland Operations Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Írország webelemző eszközét használják. A weboldal használatának elemzése érdekében az Ön böngészője által továbbított bizonyos használati adatokat az Indeed rögzíti és kiértékeli. A lehetséges jelöltektől statisztikai értékelést kapunk a továbbküldések számáról. Az Indeed egy vagy több sütit használhat ezen használati adatok összegyűjtésére. Ezenkívül az adott időpontban az Ön készülékéhez rendelt IP-címet és egy böngésző-specifikus azonosítót is elküld az Indeednek. Az IP-cím csak a munkamenet azonosításához és a földrajzi helymeghatározáshoz szükséges (városi szintig).

A továbbítás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Jogos érdekünk az álláshirdetéseink vonzerejének értékelése és az álláshirdetések ez alapján történő hatékonyabb megtervezése, valamint az információs ajánlatunk látogatói által honlapunk használatához álnévvel megjelenő felhasználói profilok létrehozása.

Az Indeed erről további információt nyújt a következő hivatkozáson:

https://de.indeed.com/legal

16. Facebook rajongói oldal

A Facebookon úgynevezett rajongói oldalakat működtetünk. Ezek olyan weboldalak, amelyeket a Facebook platformon kínálnak azért, hogy cégként jelenítsenek meg minket és pl. kapcsolatba léphessünk az ügyfelekkel és az érdeklődőkkel. A szolgáltató az amerikai Meta Platforms Inc (a továbbiakban Facebook). A Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) felelős az európai térségért.

Megosztott felelősség a Facebookkal

A Facebookkal együtt mi vagyunk felelősek az Ön adatainak statisztikai feldolgozásához történő gyűjtés és felhasználás fázisáért; a feldolgozás akkor történik, amikor meglátogatja rajongói oldalunkat. Az alábbiakban megjelenített információkkal közös felelősségvállalás keretében eleget teszünk tájékoztatási kötelezettségünknek. Ha meglátogatja rajongói oldalunkat, a Facebook és mások személyes adatokat gyűjtenek az Ön IP-címe, valamint egyéb olyan információk formájában, amelyek sütik formájában állnak rendelkezésre a végfelhasználói berendezésén. Ez vonatkozik azokra a felhasználókra, akik Facebook-fiókkal rendelkeznek, valamint azokra a látogatókra, akik nem regisztráltak a Facebookon. Hogy pontosan milyen adatokat dolgoznak fel, arról a Facebook által biztosított „Információ a Page Insights adatokról” részben tájékozódhat:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.  

Ennek a feldolgozásnak az eredményeit ezután a Facebook összesített, statisztikai és anonim felhasználói statisztikák formájában bocsátja rendelkezésünkre a rajongói oldal üzemeltetőjeként. 

Az ezzel összefüggésben Önről rögzített adatokat a Facebook feldolgozza, és szükség esetén továbbítja az Európai Unión kívüli országokba. A Facebook a következő hivatkozáson adatkezelési szabályzatában ismerteti, hogy a Facebook mely adatokat dolgozza fel saját további céljaira:  https://de-de.facebook.com/policy.php.

Itt talál információkat a Facebookkal való kapcsolatfelvételről, valamint a hirdetések beállításáról is. Nincs befolyásunk a Facebook ezen további adatkezelésére. A Facebook továbbra is kizárólagos felelősséget vállal az ilyen személyes adatok feldolgozásáért olyan rajongói oldalak látogatásával összefüggésben, amelyek nem tartoznak a közös felelősség alá.

A Facebook az Ön adatait pl. az USA-ban is feldolgozza. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az Egyesült Államokba történő adattovábbítás kapcsán. Ez különféle kockázatokkal járhat az adatkezelés jogszerűségét és biztonságát illetően. 

A Facebook úgynevezett általános szerződési feltételeket (GDPR 46. = cikk (2) és (3) bekezdés) használ a harmadik országokban záradékként (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, és különösen az Egyesült Államokban) található címzettek adatfeldolgozásának vagy az oda történő adattovábbításnak alapjaként. A szerződési záradékok sablonjait (Standard Contractual Clauses - SCC) az EU Bizottsága bocsátja rendelkezésre, és célja annak biztosítása, hogy az Ön adatai megfeleljenek az európai adatvédelmi szabványoknak is, ha azokat harmadik országokba (például az Egyesült Államokba) továbbítják és ott tárolják. Ezekkel a záradékokkal a Facebook kötelezettséget vállal arra, hogy megfelel az európai adatvédelmi szabványoknak az Ön releváns adatainak feldolgozása során, még akkor is, ha az adatokat az Egyesült Államokban tárolják, dolgozzák fel és kezelik. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási határozatán alapulnak. A határozatot és a vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket többek között itt találja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021D0914.
Ha felhasználóként van bejelentkezve a Facebookra, amikor meglátogatja rajongói oldalunkat, akkor a Facebook azonosítójával egy süti kerül az eszközére. Ez lehetővé teszi a Facebooknak, hogy érzékelje, hogy Ön felkereste rajongói oldalunkat, és hogyan használta azt. Ez vonatkozik az összes többi Facebook-oldalra is. Ha ezt szeretné elkerülni, akkor jelentkezzen ki a Facebookról, vagy kapcsolja ki a „maradjon bejelentkezve” funkciót, törölje a sütiket az eszközéről, majd lépjen ki és indítsa újra a böngészőt.

A velünk kötött megállapodásban (letölthető a következő címen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), a Facebook vállalja, hogy a GDPR értelmében az úgynevezett Insights adatok feldolgozásáért elsődleges felelősséget vállal, és teljesíti a GDPR szerinti összes kötelezettségét ezen Insights adatok feldolgozásával kapcsolatban. Nem hozunk döntést az Insights-adatok és a GDPR 13. cikkéből származó egyéb információk feldolgozásával kapcsolatban. A megállapodás lényegét itt találja:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Amennyiben Ön a GDPR alapján Önt megillető jogát szeretné gyakorolni (lásd az alábbi E.3 pontot), felhívjuk a figyelmét arra, hogy kétség esetén ezeket a jogokat önerőből nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni. Ezért minden bizonnyal hatékonyabb lenne, ha közvetlenül a Facebookhoz fordulna. A Page Insights szolgáltatással kapcsolatos jogairól a Facebook itt nyújt tájékoztatást: 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Tekintettel a Page Insights-ra és a Facebookkal közös felelősségre, Önnek jogában áll az Ön konkrét helyzetéből eredő okokból bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozási jog gyakorlására vonatkozó tudnivalók itt találhatók:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Ha mégis segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal. Ezt követően az Insights adataira vonatkozó megkeresését továbbítjuk a Facebooknak.

A látogatók személyes adatainak feldolgozása a rajongói oldal biztosítását és a rajongói oldalunk használatának statisztikai kiértékelését szolgálja. Ez az értékelés számunkra anonim módon érhető el. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekeink a rajongói oldal látogatása során a személyes adatok gyűjtésével és a statisztikai értékelések készítésével kapcsolatban a következők: kommunikáció és interakció az érdeklődő felekkel és ügyfelekkel; információ terjesztése cégünkről; a rajongói oldal használatának anonimizált kiértékelése és bemutatása, valamint álnevű használati profilok létrehozása a honlapunkon az információs ajánlatunk látogatók részéről történő használatához. Ha hozzájárult ahhoz, hogy a Facebook kezelje és tárolja az adatokat, ez a hozzájárulás az adatkezelés jogalapja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Csak abban az esetben használjuk a Facebookot, ha ehhez hozzájárulását adta. A beleegyezést bármikor vissza lehet vonni. 

A Facebook elvileg addig tárolja az adatokat, amíg azokra már nincs szükség saját szolgáltatásaihoz és Facebook termékeihez. A Facebooknak világszerte vannak szerverei, ahol az adatokat tárolják. Az adatok csak akkor törlődnek teljesen, ha teljesen törli Facebook-fiókodat.

A Facebook adatkezelési feltételei, amelyek megfelelnek az általános szerződési feltételeknek, megtalálhatók a https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing oldalon. A Facebook használatával kezelt adatokról a https://www.facebook.com/about/privacy oldalon található adatvédelmi szabályzatban tájékozódhat.

Kizárólagos felelősségünk mint adatkezelő

Továbbá feldolgozzuk a rajongói oldal használatából származó olyan adatokat, melyeket Ön önként (pl. megjegyzésben) adott meg megkeresésének megválaszolása, az Önnel való kommunikáció, valamint a rajongói oldalon vagy általunk kínált tartalommal összefüggő információk közzététele céljából. A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve ha a megkeresés szerződéskötésre irányul, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. A jogos érdek a felhasználók, ügyfelek és érdekelt felek hatékony tájékoztatása, valamint ezekkel az emberekkel folytatott kommunikáció. Ha hozzájárult ahhoz, hogy a Facebook kezelje és tárolja az adatokat, ez a hozzájárulás az adatkezelés jogalapja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Csak abban az esetben használjuk a Facebookot, ha ehhez hozzájárulását adta. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
A saját felelősségünkre általunk kezelt adatok kapcsán forduljon hozzánk, és érvényesítse azokat a jogait, amelyek Önt mint érintett személyt megilletik. Ha ezek azonban olyan feldolgozásra vonatkoznak, amelyet kizárólag a Facebook felelősségi körén belül végeznek, előzetesen szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az Ön jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségeink arra korlátozódnak, hogy Önt a megfelelő Facebook illetékes részleghez irányítsuk.

17. Social media links

Egyes weboldalaink más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaznak, mint pl. Facebook, Instagram, Twitter, Xing és LinkedIn. Ezek tiszta hivatkozások, és nincsenek bővítmények. Az adatvédelem megfelelő működésért a megfelelő szolgáltatók felelnek. Nincs befolyásunk arra, hogy az üzemeltetők betartják-e az adatvédelmi előírásokat. Ha az adatkezelésükről többet szeretne megtudni, ezt a szolgáltatók weboldalán található mindenkori adatvédelmi nyilatkozatokban találja meg.

C. Adatfeldolgozás üzleti partnerekkel együttműködve

Az üzleti partnerekre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat az üzleti partnerekkel együttműködésben végrehajtott adatkezelésekre is vonatkozik. Az információkat itt találja.

A kapcsolt vállalkozások listáját itt töltheti le. 

D. A jelen adatvédelmi szabályzat változásai

Azért, hogy adatvédelmi tájékoztatóink mindig megfeleljenek az aktuális jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot arra, hogy azokat bármikor megváltoztassuk. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha az adatvédelmi tudnivalókat új vagy átdolgozott ajánlatok vagy szolgáltatások miatt kell módosítani.

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, örülünk, hogy adatait ránk bízta.

Állapot: 2022.09.08